กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ประกาศของ TFEX เรื่อง แจ้งกำหนด เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ “ชอร์ตเซล-ซีลลิ่ง & ฟลอร์” มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 63

23 กันยายน 2563

ประกาศของ TFEX เรื่อง แจ้งกำหนด เริ่มใช้เกณฑ์ปกติชอร์ตเซล-ซีลลิ่ง & ฟลอร์” มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 63


เรียน ลูกค้าทุกท่าน

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ขอนำส่งประกาศ เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับกลับไปใช้เกณฑ์ปกติชอร์ตเซลใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Zero Plus Tick) “ซีลลิ่ง & ฟลอร์” +/-30% และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้เกณฑ์ปกติการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) +/-30% มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หลังสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราว 30 กันยายน 2563

ด้วยภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนลดลงกลับมาอยู่ในระดับปกติจากช่วงที่ตลาดเคยผันผวนรุนแรง SET และ TFEX จึงกำหนดให้เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดตาม File แนบ download


ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
121/19 ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า ชั้น 1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Copyright © 2014 MTS Gold Future. All right reserved